Τετάρτη, 28 Δεκεμβρίου 2016

Για γέλια και για κλάματα ο προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2015 για το Μουσείο Εθνικής Αντίστασης

ΕΤΣΙ ΠΕΤΑΝΕ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΣΑΣ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Απόσπασµα ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ από το πρακτικό της 1ης συνεδρίασης ∆ΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ του ∆ιοικητικού Συµβουλίου Ν.Π.∆.∆. «ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ» 

Σήµερα 6 Απριλίου 2016, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10:30 π.µ. στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα συνεδρίασε το ∆ιοικητικό Συµβούλιο σύµφωνα µε την 21/1.4.2016 πρόσκληση του κ. ∆ηµάρχου – Προέδρου. Μετά τη διαπίστωση ότι το Συµβούλιο βρίσκεται σε απαρτία αφού σε σύνολο µελών δέκα πέντε είναι παρόντα οκτώ, δηλ. οι κ.κ. 1. Βασίλειος Βαλασόπουλος, ∆ήµαρχος – Πρόεδρος, 2. Κοντονίκας Αλέξανδρος, 3. Τρικάλης Απόστολος, 4. Ζαφειρόπουλος Αντώνιος 5. Φούντας Βασίλειος, 6. Πέτρουλας Παναγιώτης, 7. Μακρυκώστας Ελευθέριος, 8. Κατωµελίτη Ελένη, τακτικά µέλη, ότι οι κ.κ. 1. Λεβογιάννης Νικόλαος, 2. Μηλούλης Θωµάς, 3. Οικονόµου Γεώργιος, 4. Κωνσταντινίδης Ηρακλής, 5. Σιµόπουλος Γεώργιος, 6. Αδαµαντιάδης Αχιλλέας, 7. Κριτζιλάκη - Πετροπούλου Ζωή, τακτικά µέλη, δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόµιµα, ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Στη συνεδρίαση παρίστανται τα αναπληρωµατικά µέλη κ. κ. Τσιάκας Αντώνιος και Γαγάνας Ταξιάρχης. 

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται ο µόνιµος υπάλληλος του ∆ήµου, κ. Κακάτσιος Γεώργιος. ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 6/2016 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Οικονοµικός απολογισµός του Ν.Π.∆.∆. «Μουσείο Εθνικής Αντίστασης», έτους 2015. 

Ο υπάλληλος του ∆ήµου, κ. Κακάτσιος, που εισηγήθηκε το 6ο εκτός ηµερήσιας διάταξης θέµα, ζήτησε από το Σώµα να εγκρίνει τον απολογισµό του Ν.Π.∆.∆. «Μουσείο Εθνικής Αντίστασης», οικονοµικού έτους 2015. 
Συνοπτικά έχει ως εξής: 
ΕΣΟ∆Α: α) προϋπολογισθέντα 166.967,10 €!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
β) βεβαιωθέντα 130.997,46 € 
ΕΞΟ∆Α: 
α) προϋπολογισθέντα 166.967,10 € 
β) ενταλθέντα 40.822.38 € 
γ) πληρωθέντα 37.648.98 € 
δ) πληρωτέα υπόλοιπα 3.173,40 €
 ε) αποθεµατικό 93.348,48 € 

ΣΥΝΟΛΟ (γ + ε) 130.997,46 € !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αφού είδε τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, του άρθρου 227 παρ. 1 του Ν. 3463/2006 (∆.Κ.Κ) και το άρθρο 24 του Ν. 3613/07 
Αποφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει τον απολογισµό του Ν.Π.∆.∆. «Μουσείο Εθνικής Αντίστασης», οικονοµικού έτους 2015, σύµφωνα µε τους υποβληθέντες πίνακες ταµειακού απολογισµού εσόδων – εξόδων: ΕΣΟ∆Α: α) προϋπολογισθέντα 166.967,10 € β) βεβαιωθέντα 130.997,46 € ΕΞΟ∆Α: α) προϋπολογισθέντα 166.967,10 € β) ενταλθέντα 40.822.38 € γ) πληρωθέντα 37.648.98 € δ) πληρωτέα υπόλοιπα 3.173,40 € ε) αποθεµατικό 93.348,48 € ΣΥΝΟΛΟ (γ + ε) 130.997,46 € 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 6/2016 και είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο. Μετά τη σύνταξή του το πρακτικό υπογράφεται ως εξής: 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ – ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Αλ.Κοντονίκας, Απ.Τρικάλης, Ζαφειρόπουλος 

Β.Φούντας,Π. Πετρουλας, Ελ. Μακρυκώστας, ,Ελ.Κατωµελίτη 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ – ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ ΧΩΡΙΣ ΟΡΙΑ: Τα φανερά έσοδα ενός Μουσείο που φυσικά επιζεί με τα δικά μας χρήματα είναι βεβαίως πρόκληση για την τοπική κοινωνία. Το γεγονός πως καμιά δημοτική παράταξη δεν αντιδρά δεν μας φαίνεται καθόλου περίεργο. Άλλωστε το Μουσείο είναι πάνω από κόμματα και "ταΐζει" όσους είναι πρόθυμοι να υπηρετήσουν την αριστερή προπαγάνδα των εμπνευστών του. 

1 σχόλιο :

Ανώνυμος είπε...

τι έγινε; χάλασε και ο "νοικοκύρης";