Πέμπτη, 29 Δεκεμβρίου 2016

Μα να μην συντηρηθεί το ασανσέρ του Μουσείου περίεργε Σταύρο;

4200 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΕΙ  ΚΑΙ ΝΑ ΣΥΝΤΗΡΗΘΕΙ ΤΟ ΑΣΑΝΣΕΡ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΧΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΜΑΣ
 ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΑΡΤΙ ΤΟ 2019 ΘΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ!!!!!!!!!

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ-ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Π. ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ

Έχοντας λάβει υπόψη:


1. Τις διατάξεις του άρθρου 209 §9 του Ν. 3463/06 (ΦΕΚ. 114 Α’/08-06-2006)
2. Τις διατάξεις του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/τ.Α΄/08.08.2016)
3. Τις διατάξεις του Ν.3861/10 (ΦΕΚ 112 Α/13-7-2010): Ενίσχυση της διαφάνειας στο διαδίκτυο «πρόγραµµα διαύγεια»
4. Την ανάγκη του Ν.Π, για την εκ του νόµου υποχρέωση: για την επισκευή και πλήρη λειτουργία, την µηνιαία συντήρηση και την έκδοση πιστοποιητικού.
5. Την µε αρ. 10/2016 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, νοµικής και δηµοσιονοµικής δέσµευσης, πίστωσης ποσού 8.000,00€ σε βάρος του Κ.Α 15.6112.0001 προϋπολογισµού του Ν.Π., οικονοµικού έτους 2016.
6. Την προσφορά του µηχ/γου µηχ/κου Ριρή Κων/νου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 Αναθέτουµε απ ευθείας την αµοιβή τεχνικού για την πιστοποίηση ανελκυστήρα του Μουσείου Εθνικής Αντίστασης στον Ριρή Κων µηχ/γο µηχ/κό που εδρεύει στην Ηλιούπολη (Ζήνωνος 03), τις εργασίες επισκευής και πλήρους αποκαταστάσεως λειτουργίας ως άνω έκδοση πιστοποιητικού και µηνιαίας συντήρησης ενός έτους , σύµφωνα µε την προσφορά του στο συνολικό ποσό των 4.200,00€ πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ 24%. Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει τις εργασίες άµεσα και έως κατ΄ ανώτατο 27/12/2016. Η πληρωµή του αναδόχου θα γίνει µε χρηµατικό ένταλµα πληρωµής που θα συνοδεύεται από όλα τα νόµιµα δικαιολογητικά.

 O ∆ήµαρχος-Πρόεδρος Βασίλης Βαλασόπουλος

1 σχόλιο :

Γραφείο Τύπου είπε...

Αξιότιμε κύριε Μαρίνη,

Σχετικά με το Μουσείο Εθνικής Αντίστασης (Μ.Ε.Α.) της πόλης μας έχουμε να παρατηρήσουμε τα εξής:

Δεν θα ασχοληθούμε με τις πολιτικές θέσεις που διατυπώνετε , τις οποίες σεβόμαστε αλλά διαφωνούμε πλήρως. Οφείλουμε όμως να απαντήσουμε στα σχόλια που αφορούν στην οικονομική διαχείριση του Μ.Ε.Α.

Το Μ.Ε.Α. δεν είναι κερδοφόρο «μαγαζί» όπως το χαρακτηρίζετε. Είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου και διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο στο οποίο συμμετέχουν όλες οι Αντιστασιακές Οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στον Δήμο μας , με Πρόεδρο τον Δήμαρχο.
Δεν μοιράζει θέσεις εργασίας ούτε απασχολεί προσωπικό, πλην ενός αποσπασμένου φύλακα από το Δήμο και δύο καθαριστριών που περιστασιακά καθαρίζουν.
Τα κονδύλια που διατίθενται για το Μουσείο είναι τα ελάχιστα απαιτούμενα για την κάλυψη των αναγκών συντήρησης του κτιρίου και των ελάχιστων λειτουργικών εξόδων αυτού.

Διευκρινίζουμε τι αφορούν τα χρηματικά εντάλματα που αναφέρονται στην από 22-12-2016 απόφαση του Δημάρχου Ηλιούπολης την οποία περιλαμβάνει η συγκεκριμένη ανάρτηση.
1. Το χρηματικό ένταλμα 1.998,88 ευρώ αφορά την έκδοση πιστοποιητικού πυρασφαλείας και την σύνταξη των σχετικών μελετών.
2. Το χρηματικό ένταλμα 7.998 ευρώ αφορά εργασίες συντήρησης και επισκευών.
3. Το χρηματικό ένταλμα 4.997,20 ευρώ αφορά εγκατάσταση πλήρους κλιματιστικής μονάδας.
4. Το χρηματικό ένταλμα 1.192 ευρώ στο όνομα ΟΤΕ Α.Ε. αφορά ετήσιους λογαριασμούς τηλεφώνου και χρήσης διαδικτύου, που σημαίνει 95 ευρώ περίπου το μήνα, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται και ΦΠΑ.
4. Τα χρηματικά εντάλματα 1.300 ευρώ αφορούν την πληρωμή δύο καθαριστριών.

Οι παραπάνω αναγκαίες δαπάνες απορροφούν ένα πολύ μικρό μέρος του ετήσιου προϋπολογισμού, το μεγαλύτερο μέρος του οποίου λόγω αυτής της μικρής απορρόφησης μεταφέρεται στη νέα χρονιά.
Είναι συνεπώς άστοχος και εκτός πραγματικότητας ο ισχυρισμός ότι έχουν πεταχτεί εκατομμύρια ευρώ στο Μουσείο.

Τέλος, χαιρόμαστε ιδιαίτερα που συνεχίζετε την έρευνα και σας διαμηνύουμε ότι είμαστε στη διάθεσή σας να σας διαβιβάσουμε όποιο στοιχείο χρειάζεστε για την οικονομική διαχείριση του Μ.Ε.Α. και γενικότερα της λειτουργίας του. Αυτό απαιτεί άλλωστε η Αστική Δημοκρατία που ισχυρίζεστε ότι είστε οπαδός.

Υ.Γ. Σχετικά με τη Δημόσια Περιουσία της πόλης μας, ένα θέμα που απαιτεί σοβαρή και τεκμηριωμένη αντιμετώπιση και όχι λαϊκισμό και πολιτική εκμετάλλευση, σας ενημερώνουμε ότι μόλις καθαρογραφεί η απόφαση του Ποινικού Δικαστηρίου ο λαός της Ηλιούπολης θα έχει πλήρη ενημέρωση. Παρόλα αυτά, όσοι θέλετε να ασχοληθείτε πραγματικά με τη Δημόσια Περιουσία, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι οι Νασταίοι έχασαν στο Αστικό Δικαστήριο τη δίκη, και το Ελληνικό Δημόσιο πήρε στα χέρια του όλη τη Δημόσια Περιουσία που υπάρχει στην πόλη μας. Άρα, πράγματι οι «κατσαπλιάδες» είχαν καταπατήσει για δεκαετίες τη Δημόσια Περιουσία.Ηλιούπολη, 4/1/2017
Γραφείο Τύπου Δήμου Ηλιούπολης