Πέμπτη, 29 Δεκεμβρίου 2016

Άλλο ένα τριχίλιαρο για ενεργειακό πιστοποιητικό του Μουσείου μα καλά πολιτικούς μηχανικούς ο Δήμος δεν έχει ;

ΑΠΟΦΑΣΗ 
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ-ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Π. ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ

 Έχοντας λάβει υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 209 §9 του Ν. 3463/06 (ΦΕΚ. 114 Α’/08-06-2006)
2. Τις διατάξεις του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/τ.Α΄/08.08.2016)
3. Τις διατάξεις του Ν.3861/10 (ΦΕΚ 112 Α/13-7-2010): Ενίσχυση της διαφάνειας στο διαδίκτυο «πρόγραµµα διαύγεια»
4. Την ανάγκη του Ν.Π, για την εκ του νόµου υποχρέωση για τη έκδοση ενεργειακού πιστοποιητικού. 5. Την µε αρ. 10/2016 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, νοµικής και δηµοσιονοµικής δέσµευσης, πίστωσης ποσού 6.000,00€ σε βάρος του Κ.Α 00.6162.0002 προϋπολογισµού του Ν.Π., οικονοµικού έτους 2016.
6. Την προσφορά της οµορρύθµου εταιρείας Μελαχροινάκης – Σαΐκας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Αναθέτουµε απ ευθείας την αµοιβή έκδοσης ενεργειακού πιστοποιητικού του Μουσείου Εθνικής Αντίστασης στην οµόρρυθµο εταιρεία «Μελαχροινάκης – Σαΐκας» που εδρεύει στον Υµηττό (Σιπύλου 18), σύµφωνα µε την προσφορά του στο συνολικό ποσό των 3.100,00€ πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ 24%. Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει τις εργασίες άµεσα και έως κατ΄ ανώτατο 27/12/2016. Η πληρωµή του αναδόχου θα γίνει µε χρηµατικό ένταλµα πληρωµής που θα συνοδεύεται από όλα τα νόµιµα δικαιολογητικά.

 O ∆ήµαρχος-Πρόεδρος Βασίλης Βαλασόπουλος

Δεν υπάρχουν σχόλια :